REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.dcdpaznokcie.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dcdpaznokcie.pl prowadzony jest przez firmę SILHOUETTE DCD Marek Moroz z siedzibą w Dzierżoniowie, kod pocztowy 58-200, ul Wrocławska 30 A, telefon: 74 645 90 30, e-mail: biuro@dcdpaznokcie.pl, NIP 882-160-43-29, REGON 020175273, działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 007739/2001 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa.

 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.dcdpaznokcie.pl.

 3. Definicje:

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.dcdpaznokcie.pl
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Sprzedawca – SILHOUETTE DCD Marek Moroz z siedzibą w Dzierżoniowie, kod pocztowy 58-200, ul. Wrocławska 30a, telefon: 74 645 90 30, e-mail: biuro@dcdpaznokcie.pl, NIP 882-160-43-29, REGON 020175273, działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 007739/2001 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa.
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

       4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c) prowadzeniu Newslettera.

 1. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@dcdpaznokcie.pl.

 2. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

 3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.dcdpaznokcie.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 6. Przewidziane w niniejszym regulaminie postanowienia regulujące prawa i obowiązki konsumentów mają także zastosowanie do umów zawieranych z osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Kupujący może składać Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto i wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami. Przed złożeniem zamówienia, KUPUJĄCY może się zapoznać z właściwościami i cechami produktami oferowanymi przez KUPUJĄCEGO w lokalu handlowym SPRZEDAWCY, w godzinach pracy, a w przypadku, gdy z treści ofert prezentowanych w SKLEPIE wynika, że SPRZEDAWCA dysponuje nieodpłatnymi produktami okazowymi (próbkami), KUPUJĄCY może w komentarzu do zamówienia zgłosić prośbę o przesłanie bezpłatnych produktów okazowych.

 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 6. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. Następnie dodanie Produktu do koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu formularza oraz przesłanie go do Sklepu internetowego. SPRZEDAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za nierzetelność albo nieprawidłowość danych podanych w zamówieniu przez KUPUJĄCEGO, a także za skutki uznania korespondencji adresowanej do KUPUJĄCEGO przez serwer na którym utrzymywana jest skrzynka e-mail KUPUJĄCEGO lub przez program służący do obsługi poczty elektronicznej za spam, niechcianą pocztę albo reklamę.

 7. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 8. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

 9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.

 11. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki towaru. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne Zamówienie Kupującego, prawo to przysługuje mu do momentu potwierdzenia przyjęcia do realizacji. Przepis ten dotyczy Kupujących będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) lub osób fizycznymi zawierających umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

 12. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 2 dni roboczych. Podany czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

 13. Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi średnio do 3 dni roboczych, a w przypadku Produktów Specjalnych – nawet do 25 dni roboczych.

 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

 • płatność przy odbiorze osobistym,

 • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

 • płatność kartą płatniczą

 • płatność za pobraniem.

 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

 3. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 4 c) Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

 4. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

 5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 4 b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 7. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.

 8. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności, w tym także do wprowadzenia wymogu dokonania przedpłaty.

§ 4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

 1. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,

 2. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

 1. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

 4. W kategorii "Meble kosmetyczne i fryzjerskie, aparaty, wyposażenie" za pobraniem wysyłamy zamówienia do kwoty 2000 zł. Powyżej 2000 zł produkty są wysyłane po przedpłacie na nasze konto:


SILHOUETTE DCD
ul. Wrocławska 30A
58-200 Dzierżoniów
e-mail: biuro@dcdpaznokcie.pl
tel kontaktowy: 0 603 444 244
tel. stacjonarny: 074 645 90 30
nr konta Santander Bank oddział Dzierżoniów:
96 1090 2301 0000 0001 0460 9056
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko/nazwę firmy oraz numer zamówienia.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

8. KUPUJĄCY może otrzymać fakturę VAT lub paragon. KUPUJĄCY który chce otrzymać fakturę VAT przy składaniu zamówienia musi zgłosić potrzebę otrzymania faktury VAT i podać prawidłowy numer NIP (numer identyfikacji podatkowej). SPRZEDAWCA w takim wypadku wystawi fakturę VAT na dane wskazane przez KUPUJĄCEGO, dokumentującą sprzedaż wraz z przesyłką zawierającą zamówione towary lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w zamówieniu. SPRZEDAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za podanie przez KUPUJĄCEGO nieprawidłowych danych, błędnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo skutki niezgłoszenia przez KUPUJĄCEGO potrzeby otrzymania faktury VAT.

§ 5. REKLAMACJA

 1. Kupujący nie będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny względem KUPUJĄCEGO nie będącego Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną; odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do treści art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KUPUJĄCEGO, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym KUPUJĄCY poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została wydana KUPUJĄCEMU w stanie niezupełnym, a wady te istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KUPUJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, SPRZEDAWCA może rozpatrzyć i uwzględnić roszczenie zgłoszone przez podmiot nie posiadający statusu KONSUMENTA, ale nie ma obowiązku rozpoznania i uznania roszczeń z tytułu rękojmi.

 2. Kupującemu będącemu konsumentem i osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaleca się sprawdzenie przesyłki, która zawiera Produkty mogące ulec zniszczeniu podczas transportu (sp. szkło, glazura). Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji podczas odbioru przesyłki, procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową.

 4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

 7. Reklamacje należy kierować na adres:

SILHOUETTE DCD Marek Moroz

ul. Wrocławska 30A

58 – 200 Dzierżoniów

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 30 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 3. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 4. Rękojmia za wady produktów jest wyłączona w przypadków umów zawieranych z innymi podmiotami, niż wskazane w § 5 punkt 2.


§ 6. GWARANCJA

 1. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela – w zależności od konkretnego Produktu – Producent bądź Sprzedawca.

 2. Szczegóły procedury gwarancyjnej (okres, warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń) znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu

 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. umów, ktorych przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej

 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np.umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którymKONSUMENCI weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik iwskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy;w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,które dostarczane są osobno: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej z rzeczylub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła wposiadanie ostatniej z rzeczy;w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczydostarczanych partiami lub w częściach: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanieostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przezKONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: wktórym KONSUMENCI weszli w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzeciainna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT mus poinformowaćSPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznegooświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną)

 1. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 2. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Od decyzji w przedmiocie rozpoznania oświadczenia od odstąpieniu od umowy KONSUMENTOWI przysługuje prawo złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)  jest SILHOUETTE DCD Marek Moroz z siedzibą w Dzierżoniowie, kod pocztowy 58-200, ul Wrocławska 30 A, telefon: 74 645 90 30, e-mail: biuro@dcdpaznokcie.pl, NIP 882-160-43-29, REGON 020175273, działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 007739/2001 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres SILHOUETTE DCD Marek Moroz 58-200, ul Wrocławska 30 A, lub e-mail: biuro@dcdpaznokcie.pl

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Przetwarzamy dane osobowe które nam podasz na przykład podczas zawierania umowy albo które pozyskamy w związku ze świadczeniem usług.

Dane możemy także pozyskiwać z ogólnodostępnych źródeł danych, jak na przykład rejestr CEIDG, ale też od innych podmiotów - jak na przykład od naszych Partnerów, z którymi przygotowujemy dla Ciebie wspólne usługi i promocje.

Zgodnie z RODO można przetwarzać wyłącznie takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego jakie stosunki łączą nas z Tobą.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora przez prawo, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami powstałych z umowy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zgodnie z art. ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO.

Przetwarzanie danych następuje również w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) polegającym na zabezpieczeniu informacji, w tym dowodów na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a powstałymi w związku z zawarta umowa, a także w związku z prawnym obowiązkiem nałożonym przez przepisy szczególne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającym na konieczności spełniania wymagań prawa podatkowego. Dane Beda przekazywane wyłącznie do podmiotów współpracujących z Administratorem  lub  świadczących na rzecz administratora Usługi wsparcia, w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z administratorem i zgodnie z jego poleceniami. Współpracujemy między innymi z: dostawcami produktów takimi jak L’Oreal Polska sp. z o.o. w Warszawie, biurami obsługi księgowej, podmiotami świadczącymi usługi prawne, agencjami reklamowymi, dostawcami usług informatycznych i oprogramowania, w tym między innymi Sagra Technology Sp. z o.o. w Szczecinie.

Najczęściej jest to wykonanie łączącej nas umowy lub Twoja zgoda wyrażona w określonym w niej celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością – raportujemy, analizujemy, sprawdzamy, rozliczamy się z podwykonawcami i wiele innych. Robimy to po to, aby dostarczać Ci produkty i świadczyć usługi, ciągle poprawiać ich jakość, chronić nas i Ciebie przed oszustwami związanymi z kradzieżą danych osobowych i podszywaniem się pod inne osoby.

Poza wymienionymi podmiotami dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na zadanie podmiotów do tego upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Beda przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać z umowy. Dokumenty księgowe Będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy. Jeżeli zgodnie z przepisami określającymi przetwarzanie danych osobowych, dane uznane zostaną za dane osobowe, to Strony zobowiązane Beda przestrzegać przepisów, które danych takich dotyczą.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym pracownikom, instruktorom, podmiotom świadczącym usługi sprzedażowe i szkoleniowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji   gospodarczej,   instytucjom utworzonym   na   podstawie   art.   105   ust.   4   ustawy   z   dnia   29 sierpnia 1997 roku - Prawo   bankowe, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe oraz prowadzącym sprzedaż kosmetyków.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać  na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej. 

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: 

a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, 

b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

Oświadczenie o cofnięciu  zgody należy składać pisemnie na adres SILHOUETTE DCD Marek Moroz 58-200, ul Wrocławska 30 A, lub e-mail: biuro@dcdpaznokcie.pl

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowegowww.dcdpaznokcie.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.dcdpaznokcie.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.dcdpaznokcie.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. KUPUJĄCY może zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykomrynkowym w siedzibie SPRZEDAWCY.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku gdy doszło do zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; doszło do nałożenia na SPRZEDAWCĘ obowiązków przez organy państwa; w związku z dążeniem do usprawnienia działania i obsługi KUPUJĄCYCH; w związku z dążeniem do poprawy ochrony interesów KUPUJĄCYCH; w związku z dążeniem do zapobiegania nadużyciom i ze względów bezpieczeństwa; w związku ze zmianą asortymentu oferowanych towarów lub usług. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. W przypadku, gdy na skutek zmiany przepisów prawa będzie wynikała konieczność zmiany w sposób uniemożliwiający zachowanie wskazanego terminu, zmiany mogą zostać wprowadzone bez zachowania 15-dniowego terminu powiadomienia.

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek

 2. Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 5. Spory wynikające z reklamacji składanych przez KONSUMENTÓW i dochodzenie przezKONSUMENTÓW roszczeń obok trybu postępowania sądowego możliwe jest na drodzenegocjacji, arbitrażu albo mediacji, prowadzonych przez podmioty posiadająceodpowiednie przygotowanie merytoryczne i spełniające wymogi określone w stosownychprzepisach. KONSUMENT może dokonać wyboru podmiotu, który będzie rozpatrywał spory ze SPRZEDAWCĄ i poinformować o swoim wyborze SPRZEDAWCĘ. W przypadku akceptacjiprzez SPRZEDAWCĘ propozycji KONSUMENTA, spory będą rozstrzygane na drodzenegocjacji, arbitrażu albo mediacji. KONSUMENT ma prawo złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Załącznik nr 1 i 2 - formularz odstąpienia od umowy oraz formularz reklamacji

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło